Oznámení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem,  odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Je tedy v mé péči zodpovídat za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím seznamte se s Oznámením o ochraně osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení").

Kdo je správce?

Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Monika Klečková, IČ 09056319, se sídlem Vratislavská 393/12, 181 00 Praha 8 - Bohnice, Česká republika zapsaná do živnostenského rejstříku. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případně další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 731 172 903 nebo na e-mail: info@skvelymarketing.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením, a tedy že:

  • budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle čl. 13 Nařízení informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním Vám uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám jen osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Poskytování služeb, plnění smlouvy - Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a telefon nezbytně potřebný k plnění smlouvy.
  • Vedení účetnictví - jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych mohla vystavovat účetní doklady (faktury).
  • Zjišťování spokojenosti zákazníků.
  • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Získané osobní údaje zpracovávám po dobu plnění smluvního závazku. Po skončení plnění smluvního závazku osobní údaje ukládám do doby uplynutí zákonných lhůt pro uplatnění práv a nároků, které by se smluvním závazkem mohly souviset, obvykle ne déle než deset let.

Cookies

Při  procházení  webových  stránek analytické nástroje zaznamenávají Vaší IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považuji za oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Celé podmínky užívaní cookies naleznete zde.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje se snažím chránit v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup moji obchodní partneři, kteří se budou na plnění smluvního závazku podílet.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které není možné zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit v souladu s danými nařízeními. Jsou to poskytovatelé platforem či služeb pro projektový management, přímý marketing a účetnictví či poskytovatelé jiných specializovaných řešení a služeb potřebných k plnění smlouvy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv uplatnit, kontaktujte mě prosím prostřednictvím e-mailu: info@skvelymarketing.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou s oznámením o zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím (ve lhůtě 30 dní), jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud  se  u  Vás  něco  změní  nebo  shledáte  své  osobní  údaje  neaktuální  nebo  neúplné,  máte  právo  na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na vymazání Vašich údajů z naší databáze (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se kdykoliv obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu velmi ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li mým zákazníkem na základě oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám sdělení jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Mohu Vás ujistit, že já i moji partneři, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů.